ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตระกูล พุทธิเภษัช
หน้าหลัก
ประวัตินามสกุลพระราชทาน
รวมภาพถ่าย
ติตต่อผู้ดูแลระบบ
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
นามสกุลพระราชทาน
LadawanEventPlanner

 

 

 

 

 ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๖๐

ณ ค่ายหลวงบ้านโป่ง

นามสกุลเลขที่ี่ 
นามสกุล
นามสกุลอักษรโรมัน
พระราชทาน
๔๓๔๒
พุทธิเภษัช
Buddhibheshaj
รองผู้กำกับตรีเกลียว  ครูโรงเรียนวัดศรีสุริโยวงศ์  จังหวัดราชบุรี  ปู่ชื่อพุฒ  ทวดชื่อยา

หมายเหต

  ๑.ปัจจุบันนี้นามสกุล พุทธิเภษัช จะมีใช้อยู่ 2 แบบ คือ พุทธิเภษัช และ พุทธิเภสััช เนื่องจากในช่วงสมัยหนึ่ง มีการยกเลิกการใช้พยัญชนะ ตัว จึงเปลี่ยนมาใช้ แทน ซึ่งในต่อมาก็กลับมาใช้ ตัวอักษร ได้เหมือนเดิม

  ๒.ข้อมูลในเว็บไซต์ที่อ้างถึงได้พิมพ์นามสกุลที่ได้รับพระราชทานผิด ที่ถูกต้องคือ ษัช พิมพ์เป็น สัช ทางผู้ดูแลระบบได้แจ้งไปยังแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อให้แก้ไขแล้ว

ประวัติความเป็นมาของนามสกุลพระราชทาน

     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา "พระราชบัญญัติขนานนามสกุล" เมื่อวันท ี่๒๒มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ แต่ได้เลื่อนเวลาบังคับใช้ออกไปอีก ๒ คราว เป็นวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๗ และบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์เมื่อวันท ี่๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘

  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุล ครั้งแรกเมื่อวันท ี่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ นามสกุลที่ได้รับพระราชทานครั้งแรก ๖ สกุล คือ
  ๑. สุขุม พระราชทาน เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวงนครบาล
  ๒. มาลากุล พระราชทาน พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ   กับ พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (ต่อมาได้รับ พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาธรรมาธิการณาธิบดี) เสนาบดีกระทรวงวัง
  ๓.พึ่งบุญ พระราชทาน พระยาประสิทธิ์ศุภการ (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยารามราฆพ) จางวางมหาดเล็กห้องพระบรรทม
  ๔.ณ มหาไชย พระราชทาน พระยาเทพทวาราวดี (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาบำเรอบริรักษ์) อธิบดีกรมมหาดเล็ก
  ๕.ไกรฤกษ์ พระราชทาน พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ อธิบดีกรมชาวที่ และ พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น   เจ้าพระยามหิธร) กรรมการศาลฎีกา
  ๖. กัลยาณมิตร พระราชทาน เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ (เชย)สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ
  นามสกุลสุดท้ายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตันตริยานนท์ พระราชทานแก่ นายประดิษฐ์ ผู้ช่วยนายเวรกรมบาญชีกลาง   กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อตันก๊กเหลียง บิดาชื่อตันเต็งหยง เมื่อวันท ี่๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘

                  นามสกุลที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้มีทั้งสิ้น ๖,๔๖๔ นามสกุล แยกเป็นนามสกุลตามสมุดทะเบียน ๖,๔๓๙ นามสกุล (ในสมุดทะเบียนลงลำดับที่นามสกุลที่ได้พระราชทานไปเพียง ๖,๔๓๒ นามสกุล) นามสกุลพิเศษ ๑ นามสกุล และนามสกุลสำหรับราชสกุล
รัชกาลที่ ๔ อีก ๒๔ นามสกุล

   นามสกุลพิเศษที่มิได้ลงลำดับที่ในสมุดทะเบียนนามสกุลคือ ณ พิศณุโลก พระราชทาน หม่อมคัธริน ในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

  ผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้รับพระราชทานนามสกุลคือ เด็กชายบัว อายุ ๖ ขวบ มหาดเล็กรุ่นจิ๋ว ได้รับพระราชทานนามสกุลว่า ศจิเสวี
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕

  นามสกุลที่มีที่มาจากภาษาต่างประเทศ

* เศียนเสวี พระราชทาน พระอักษรสมบูรณ (ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดี) เสมียนตรากระทรวงวัง และนายพันตรีในกองทัพบก บิดาเป็นชาวเยอรมัน นามสกุลเดิมว่า "Falck" คือมุ่งว่า "falk" แปลว่าเหยี่ยว แปลกลับเป็นสังสกฤตว่า
"เศ์ยน" แผลงเป็นไทยว่า "เศียน"

* เศวตศิลา พระราชทาน พระวันพฤกษ์พิจารณ (ทองคำ) ปลัดกรมป่าไม้ กับพระกรุงศรีบริรักษ์ (ทองย้อย) ปลัดมณฑลกรุงเก่ากระทรวง
มหาดไทย เป็นบุตรนายเฮนรี อาลบาสเตอร์ (แปลนามสกุลเป็น "หินขาว")

* สุมิตร พระราชทาน นายอี สเปนช์ สมิต ผู้ช่วยอธิบดีกรมศึกษาธิการ ขอพระราชทานให้บุตรชายหญิงซึ่งมารดาเป็นไทย
เวลานนท์ พระราชทาน รองอำมาตย์เอกเกอรช ฟริดริช เวเลอร์ นายตรวจเอก กรมรถไฟหลวงสายเหนือ (ต่อมาถูกถอนสัญชาติและเรียกคืนนามสกุล เมื่อคราวประเทศสยามประกาศสงครามกับประเทศเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ ๑)

*อันตรนิยุกต์ พระราชทาน ขุนทิพรศโอชา (ปีเตอร์) พนักงานครัวเฃ้าต้น กรมมหาดเล็ก นามสกุลเดิม "อันโตนิโอ"


* สีมันตร พระราชทาน ขุนเลขการวิจิตร (แสวง) นายเวรกรมที่ปฤกษา กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาเป็นชาวโปรตุเกส นามสกุลเดิมว่า
"ซีโมเอนส์"

* เตชะวณิช พระราชทาน พระอนุวัตร์ราชนิยม (ฮง) สังกัดกรมมหาดเล็ก แส้แต้


* อับดุลพันธุ์ พระราชทาน นายหมู่ตรีปุ๋ย ประจำแพนกเกียกกาย กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ทวดชื่อเฮเดอรใบ ปู่ชื่อเมียโบ บิดาชื่ออับดุลโคยุม


* อับดุลละบุตร พระราชทาน พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสงคราม (นิโอ๊ะ) พระยาเมืองยะหริ่ง ปู่ทวดชื่ออับดุลเลาะ


* คุณะดิลก พระราชทาน พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม แอลเฟรด) อธิบดีกรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม เขาชื่อเช่นนี้มาแต่เดิมแล้วแต่
ต้องการได้รับมัติ จึ่งตกลงให้เขียนว่า"คุณะดิลก"เช่นนี้ เพื่อให้เป็นไทย เดิมเขียนว่า"คุณะติละกะ" (ตัวโรมัน"Guna Tilleke")

* สิงหลกะ พระราชทาน พระดรุณรักษา (เสงี่ยม) ปลัดบาญชีกรมมหาดเล็ก หลานพระอุดรพิศดาร (สิญญ) ซึ่งเป็นชาวสิงหล

  นามสกุลแยกตามรายอาชีพของผู้เป็นต้นสกุล

*สกุลพ่อค้า มีคำว่า วณิช หรือวานิช และ เวส ประกอบในนามสกุลเช่น กมุทวณิช, กัณหะเวส, คุปตะวานิช, ครอบครัว กฤษณวนิชฯลฯ
*สกุลชาวสวน มีคำว่า ผล และ ผลิน ประกอบในนามสกุล เช่น ผลพันธิน, ผลาชีวะ, มณฑลผลิน
*สกุลชาวนา มีคำว่า กสิกร, เกษตริน และศาลิ ประกอบในนามสกุล เช่น โพธิกสิกร,รัตกสิกร, สนธิเกษตริน, พฤทธิศาลิกร, ศาลิคุปต์
*สกุลทหารบก มีคำว่า โยธิน ประกอบในนามสกุล เช่น พหลโยธิน, พินทุโยธิน, อุตตมะโยธิน
*สกุลทหารเรือ มีคำว่า นาวิน และกลิน ประกอบในนามสกุล เช่น กนกนาวิน, โรหิตนาวิน, ไอศะนาวิน, กฤษณกลิน, สุนทรกลิน, บุญยรัตกลิน
*สกุลทหารอากาศ มีคำว่า อากาศ หรือ นภา ประกอบในนามสกุล เช่น รณนภากาศ
*สกุลช่างสิบหมู่ มีคำว่า ศิลปิน ประกอบในนามสกุล เช่น เกียรติศิลปิน, เตมียศิลปิน, วิภาตะศิลปิน
*ศิลปินโขน มีคำว่า นัฏ ประกอบในนามสกุล เช่น กานตะนัฎ, จารุนัฎ, สมรรคนัฎ
*นักดนตรี มีคำว่า วาทิน ประกอบในนามสกุล เช่น กมลวาทิน, วรวาทิน, สุนทรวาทิน
*กรมพระอัศวราช มีคำว่า ศวิน ประกอบในนามสกุล เช่น ศวิน โกมลาศวิน, ชยาศวิน, มณฑาศวิน
*สกุลแพทย์ มีคำว่า เวช, ไวทยะ, แพทย์ ประกอบในนามสกุล เช่น โกมลเวช, สุนทรเวช, ถาวรเวช, วีระไวทยะ, ไวทยะชีวิน, ตีรแพทย์,    มิลินทแพทย์,เวชชาชีวะ
*โหรหลวง มีคำว่า โชติ ประกอบในนามสกุล เช่น โชติวิท, เศษโชติ, สุนทรโชติ

แหล่งที่มา
www.amed.go.th/aboutus/palace/sur_order.htm

 


กลับสู่ด้านบน

 

 

WEBMASTER

นารีกร พุทธิเภษัช
บ้าน:เลขที่ 7 ถ.เทศบาลบำรุง ต.ประจสบฯ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร.0 8793 31631
สำนักงาน: ศูนย์ กศน.อำเภอกุยบุรี ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทร. 03268 2446